Политика за защита на личните данни

Кои категории лични данни обработваме?

Събираме Вашите лични данни директно от Вас, които са с ни необходими за комуникация с вас, за да ви предоставим безплатна консултация за това каква услуга е най-подходяща във вашия случай. Информацията, която получаваме от Вас е следната: имена и имейл.

Колко време пазим Вашите лични данни?

Като правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имаме активна комуникация. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат. Изтриване на данните Ви може да бъде поискано като свободен текст на имейл info@nutritionbg.com. Срока за изтриване на данните е до 7 работни дни след получения от Вас имейл.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

Компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон или, ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Какви са Вашите права?  

При определени обстоятелства, имате права съгласно приложимите закони за защита на личните данни и във връзка с вашите лични данни.

Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля свържете се с нас чрез контактната форма.

Право да поискате достъп до личните си данни

„Искане за достъп на субекта на данните”. Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.

Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни.

Това ви дава възможност да се свържете с нас, с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези: 

  • ако искате да докажем точността на данните;
  • когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно;
  • когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за  да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или
  • когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни

Когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя ваше право на възражение.

Право да поискате коригиране на личните си данни

Това ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте. 

Право да поискате заличаване на личните Ви данни.

Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни.

Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни 

Към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали, за да сключим договор с Вас.

Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни

Имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.